Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
German Oekotec GmbH & CO.KG, gevestigd aan de Osnabrücker Strasse 133 te Melle (D), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website worden verzameld, zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
German Oekotec GmbH & CO.KG
Osnabrücker Strasse 133
49324 Melle
Website: https://www.clairea.eu
Telefoon: +31 (0)24 - 2022074
E-mail: c.bouten@clairea.eu

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Clairea verwerkt uw persoonsgegevens die u op het contactformulier op de website hebt opgegeven omdat u die persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer (indien verstrekt)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Clairea verwerkt uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van vragen die u via de website hebt gesteld. Dit doen we op basis van uw impliciete toestemming. Zonder die toestemming kunnen we uw vraag immers niet beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Clairea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Namen en e-mailadressen voor het beantwoorden van vragen die via de website zijn gesteld, bewaren we tot drie jaar na het laatste contact, zodat we bij een vervolgcontact nog kunnen nazoeken waar de vorige contacten over gingen.

Delen wij persoonsgegevens met derden?
Clairea verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dat noodzakelijk is, hetzij voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, hetzij voor het naleven van een wettelijke verplichting.

Geven wij persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat doen we níet?
De via onze website verzamelde gegevens bevatten geen bijzondere persoonsgegevens.
Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Clairea neemt nooit besluiten op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerking, en zeker niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij geautomatiseerde verwerking gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clairea) aan te pas komt.

Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?
Clairea maakt op haar website gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Kijk hier voor meer informatie.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en hebt u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clairea. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: c.bouten@clairea.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek (inzage, correctie, verwijdering of intrekking van uw toestemming) of het bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens daadwerkelijk door u is gedaan, kunnen wij u verzoeken uw identiteit aan te tonen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek of bezwaar. Voor het uitoefenen van uw rechten worden geen kosten in rekening gebracht.

Clairea wil u er tevens op attent maken dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Clairea neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan alstublieft contact met ons op via: c.bouten@clairea.eu